Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego

Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego

Mirosława Helińska
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 15
ul. Lipowa 16, pok. 202

Stanowisko realizuje zadania w zakresie:
1) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa,
2) prowazenia dokumentacji w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
3) prowadzenia spraw związanych z gospodarką etatami, w tym sprawami z zakresu nagród jubileuszowych, odpraw, składników wynagradzania (dodatki z wieloletnia wysługę, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, premie), nagród,
4) prowadzenia akt osobowych pracowników,
5) prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników starostwa,
6) prowadzenia czynności w zakresie realizacji urlopów wypoczynkowych,
7) prowadzenia spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę,
8) prowadzenia postępowania i dokumentacji związanej z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
9) prowadzenia postępowania i dokumentacji związanej z naborem na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze,
10) prowadzenia postępowania i dokumentacji związanej z przeprowadzeniem służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników,
11) prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników,
12) prowadzenia spraw związanych z naruszeniem przez pracownika obowiązków pracowniczych,
13) prowadzenia spraw dotyczących szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym w zakresie: kierowania na szkolenia, sporządzania planów szkoleniowych pracowników starostwa oraz planowania budżetu przeznaczonego na szkolenia,
14) prowadzenia przygotowywanie sprawozdań zewnętrznych, opracowań wewnętrznych i analiz z zakresu kadr na potrzeby wewnętrzne urzędu,
15) prowadzenia rejestrów wydanych upoważnień i pełnomocnictw oraz innych rejestrów określonych na podstawie odrębnych przepisów właściwych dla zajmowanego stanowiska,
16) sporządzania upoważnień do prowadzenia samochodów służbowych i prowadzenia spraw związanych z wykorzystywaniem przez pracowników przyznanych limitów i ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
17) prowadzenia ewidencji pieczęci oraz zamawianie pieczęci urzędowych i stempli,
18) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem Wyróżnienia „Złoty Herb Powiatu Sulęcińskiego",
19) prowadzenia spraw związanych z archiwizacją dokumentów w starostwie,
20) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

OGŁOSZENIA

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta