Powiat Sulecinski

<     >

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

wz. Natalia Danilewicz
(95) 755 52 43-46 wew. 12
ul. Lipowa 16, pok. 204

Stanowisko realizuje zadania w zakresie:
1) obsługi kancelaryjno - technicznej rady powiatu, jej komisji oraz zarządu,
2) organizacyjnego przygotowania posiedzeń rady, zarządu i komisji, sporządzania protokołów obrad, ustaleń, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania,
3) współdziałania z przewodniczącymi: rady i komisji w zakresie organizacyjnego zabezpieczenia udziału
w posiedzeniach przedstawicieli poszczególnych jednostek, realizacji zadań zawartych w planach pracy, koordynacji czynności kontrolnych komisji rewizyjnej,
4) prowadzenia rejestrów i zbiorów uchwał organów powiatu, przekazywanie ich do publikacji, nadzoru Wojewody Lubuskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, do publicznej wiadomości oraz do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym, jednostkom i instytucjom,
5) prowadzenia rejestru oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów aktów prawa miejscowego,
6) prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozdzieleniem na stanowiska pracy zarządzeń wewnętrznych starosty,
7) prowadzenia rejestrów interpelacji i wniosków rady powiatu oraz wniosków komisji,
8) przygotowywania i przedkładania przewodniczącemu rady powiatu do akceptacji dokumentacji do wypłaty diet radnym oraz terminowe przekazywanie jej do Wydziału Finansowego w celu naliczenia i wypłacenia diet,
9) przygotowywania i przedkładania przewodniczącemu zarządu powiatu do akceptacji dokumentacji do wypłaty diet członkom zarządu oraz terminowe przekazywanie jej do Wydziału Finansowego w celu naliczenia i wypłacenia diet,
10) zapewnienia niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
11) prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych oraz członków zarządu,
12) prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez radnych oraz członków zarządu,
13) obsługi organizacyjno - technicznej wyborów samorządowych,
14) prowadzenia strony urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej,
15) prowadzenie intranetu starostwa.

OGŁOSZENIA

Konkurs na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach projektu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursyu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Samodzielność sznsą na niezależną przyszłość" wybrano ofertę złożoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

Otwarty konkurs ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na n...

Otwarty konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość", w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 - w roku 2017.
SPRAWY SPOŁECZNE

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta