Powiat Sulecinski

<     >

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Samodzielne, wieloosobowe stanowisko ds. kontroli

Samodzielne, wieloosobowe stanowisko ds. kontroli

Stanowisko ds. kontroli
Natalia Danilewicz
tel.95 755 52 43 wew. 70
ul. Lipowa 16, pok. 305
 
Stanowisko ds. kontroli
Monika Kononowicz
tel. 95 755 52 43
ul. L:ipowa 16, pok. 305
 
Samodzielne, wieloosobowe stanowisko ds. kontroli realizuje zadania w zakresie:
1) przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa i w jednostkach
organizacyjnych Powiatu w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych Powiatowi w drodze porozumień oraz w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej w zakresie wykonywania przez te jednostki zadań Powiatu;
2) przeprowadzania w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia lub umowy realizacja zadań własnych Powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków;
3) przeprowadzania w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu kontroli w zakresie gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, gospodarowania mieniem oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
4) sporządzania protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, analizowanie informacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli sprawdzających;
5) opracowywania projektów rocznych planów kontroli;
6) sporządzania sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;
7) współpracy z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w Starostwie, nadzór nad przygotowywaniem przez komórki organizacyjne Starostwa projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów;
8) monitorowania realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7;
9) prowadzenia książki kontroli przeprowadzanych w Starostwie;
10) prowadzenia dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli
zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie przez uprawnione do tego organy, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej".
 
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. kontroli znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
OGŁOSZENIA

Konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016r. poz. 1817) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta