Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

 

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli

Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli

Naczelnik Wydziału
Monika Kononowicz
tel. 95 755 52 43 wew. 71
ul. L:ipowa 16, pok. 305

Wydział ds. gospodarowania mieniem i kontroli realizuje zadania w zakresie:

1) gospodarki nieruchomościami, w tym:
a) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa i powiatu
w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnianie wycen nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu, naliczania należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
b) wykonywanie zadań związanych z wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem oraz zbywaniem nieruchomości;
c) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania mieniem;
d) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu, naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu;
e) prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
f) prowadzenie postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowej;
g) prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa;
h) wyrażanie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej informacji o postępowaniu scaleniowym, wymiennym itp.;
i) prowadzenie postępowań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej;
j) prowadzenie postępowań dotyczących rekultywacji gruntu;
k) prowadzenie i przekazywanie do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazów nieruchomości,
o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości;
2) zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej starostwa, w tym:
a) administrowanie budynkami starostwa oraz prowadzenie spraw związanych z ich remontami, przeglądami i konserwacją;
b) zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego starostwa;
c) zapewnienie konserwacji wyposażenia starostwa;
d) ubezpieczenie mienia starostwa i powiatu;
e) zapewnienie transportu dla wyjazdów służbowych samochodami służbowymi;
f) zapewnienie przeglądów technicznych, napraw, remontów samochodów służbowych,
g) nadzorowanie eksploatacji samochodów służbowych;
h) rozliczanie czasu pracy kierowców;
i) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu;
d) nadzór nad realizacją umowy/umów na obsługę informatyczną starostwa, w tym:
-nadzór nad realizacją zadań przypisanych Administratorowi Systemów Informatycznych,
-nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowego działania infrastruktury informatycznej starostwa,
-nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją danych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz w wewnętrznej sieci Intranet;
3) kontroli:
a) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych starostwa i w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji zadań własnych powiatu, zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych powiatowi w drodze porozumień oraz
w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej
w zakresie wykonywania przez te jednostki zadań powiatu;
b) koordynowanie czynności kontrolnych w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia lub umowy realizacja zadań własnych powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków;
c) przeprowadzanie w starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kontroli w zakresie gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, gospodarowania mieniem oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
d) sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, analizowanie informacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli sprawdzających;
e) opracowywanie projektów rocznych planów kontroli;
f) sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;
g) współpraca z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w starostwie, nadzór nad przygotowywaniem przez komórki organizacyjne starostwa projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów;
h) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne starostwa zaleceń zawartych
w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7;
i) prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w starostwie;
j) prowadzenie dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie przez uprawnione do tego organy, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Gospodarowania mieniem i Kontroli znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.

http://bip.powiatsulecinski.pl/47/Regulamin_Organizacyjny/

Pracownicy:

Stanowisko ds. kontroli
Natalia Danilewicz
tel.95 755 52 43 wew. 70
ul. Lipowa 16, pok. 305

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Magdalena Staszewska
tel. (95)755 52 43 wew. 23
ul. Lipowa 18a, pok. 204

Marzena Smolińska
tel. (95) 755 52 43 wew. 43
ul. Lipowa 18a, pok.204

Stanowisko ds. zaopatrzenia i środków trwałych
Anna Dec
tel. (95) 755 52 43 wew. 13
ul. Lipowa 16, pok. 203

 

OGŁOSZENIA

Zmiana godzin dyżuru Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

UWAGA!
W dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. (poniedziałki)
dyżury prawnika w Punkcie Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych przy ul. Witosa 49
odbędą się od godziny 8:00-12:00

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta