Powiat Sulecinski

Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli

Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli

Naczelnik Wydziału
Monika Kononowicz
tel. 95 755 52 43 wew. 71
ul. L:ipowa 16, pok. 305

Wydział ds. gospodarowania mieniem i kontroli realizuje zadania w zakresie:

1) gospodarki nieruchomościami, w tym:
a) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa i powiatu
w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnianie wycen nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu, naliczania należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
b) wykonywanie zadań związanych z wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem oraz zbywaniem nieruchomości;
c) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania mieniem;
d) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu, naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu;
e) prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
f) prowadzenie postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowej;
g) prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa;
h) wyrażanie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej informacji o postępowaniu scaleniowym, wymiennym itp.;
i) prowadzenie postępowań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej;
j) prowadzenie postępowań dotyczących rekultywacji gruntu;
k) prowadzenie i przekazywanie do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazów nieruchomości,
o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości;
2) zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej starostwa, w tym:
a) administrowanie budynkami starostwa oraz prowadzenie spraw związanych z ich remontami, przeglądami i konserwacją;
b) zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego starostwa;
c) zapewnienie konserwacji wyposażenia starostwa;
d) ubezpieczenie mienia starostwa i powiatu;
e) zapewnienie transportu dla wyjazdów służbowych samochodami służbowymi;
f) zapewnienie przeglądów technicznych, napraw, remontów samochodów służbowych,
g) nadzorowanie eksploatacji samochodów służbowych;
h) rozliczanie czasu pracy kierowców;
i) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu;
d) nadzór nad realizacją umowy/umów na obsługę informatyczną starostwa, w tym:
-nadzór nad realizacją zadań przypisanych Administratorowi Systemów Informatycznych,
-nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowego działania infrastruktury informatycznej starostwa,
-nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją danych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz w wewnętrznej sieci Intranet;
3) kontroli:
a) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych starostwa i w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji zadań własnych powiatu, zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych powiatowi w drodze porozumień oraz
w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej
w zakresie wykonywania przez te jednostki zadań powiatu;
b) koordynowanie czynności kontrolnych w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia lub umowy realizacja zadań własnych powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków;
c) przeprowadzanie w starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kontroli w zakresie gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, gospodarowania mieniem oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
d) sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, analizowanie informacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli sprawdzających;
e) opracowywanie projektów rocznych planów kontroli;
f) sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;
g) współpraca z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w starostwie, nadzór nad przygotowywaniem przez komórki organizacyjne starostwa projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów;
h) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne starostwa zaleceń zawartych
w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7;
i) prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w starostwie;
j) prowadzenie dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie przez uprawnione do tego organy, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Gospodarowania mieniem i Kontroli znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.

http://bip.powiatsulecinski.pl/47/Regulamin_Organizacyjny/

Pracownicy:

Stanowisko ds. kontroli
Natalia Danilewicz
tel.95 755 52 43 wew. 70
ul. Lipowa 16, pok. 305

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Magdalena Staszewska
tel. (95)755 52 43 wew. 23
ul. Lipowa 18a, pok. 204

Marzena Kruszakin
tel. (95) 755 43 wew. 43
ul. Lipowa 18a, pok.108

Stanowisko ds. zaopatrzenia i środków trwałych
Anna Dec
tel. (95) 755 52 43 wew. 13
ul. Lipowa 16, pok. 203

 

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

ANKIETA

Czy odpowiadają Ci godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie?

ANKIETA

Które wydarzenie było dla powiatu sulęcińskiego najważniejsze w minionym roku?

ANKIETA

Skąd uzyskiwał/a Pan/i informacje przed wizytą w urzędzie na temat tego, jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora PUP w Sulęcinie

Z dniem 14 lutego 2018 r. Starosta Sulęciński powołał panią Jolantę Zabłocką na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Pani Jolanta Zabłocka spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. (zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie oraz powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu prac komisji konkursowej), wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.)

 

Nabór wniosków dla sportowców, którzy w roku 2017 osiągnęli najwyższe wyniki sportowe!

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego informuje, że zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XXVI/161/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Powiatu Sulęcińskiego, ogłasza nabór wniosków dla sportowców, którzy w roku 2017 osiągnęli najwyższe wyniki sportowe.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Dyżury w godzinach 08:30 - 15:00
styczeń : 9 i 23
luty: 6 i 20
marzec: 6 i 20
kwiecień: 10 i 24
maj: 8 i 22
czerwiec: 5 i 19

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta