Powiat Sulecinski

<     >

Festiwal Michaliny Wisłockiej

Festiwal Michaliny Wisłockiej

Organizatorzy zapraszają na Festiwal Michaliny Wisłockiej, który odbędzie się w dnia 7-9 lipca 2017 roku w Lubniewicach.

 

Projekt

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału:
Z-ca Naczelnika wydziału:
Monika Apanowicz
tel. (95) 755 52-43-46 wew. 80
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie:

1) organizacji pracy urzędu:

a) prowadzenie sekretariatu, w tym:

- koordynowanie terminów spotkań starosty i członków zarządu z interesantami, kierownikami jednostek organizacyjnych i pracownikami starostwa,

- prowadzenie kalendarza uroczystości reprezentacyjnych,

- przygotowywanie wyjazdów służbowych starosty i wicestarosty,

- wykonywanie czynności organizacyjnych dotyczących przygotowania narad, spotkań i uroczystości z udziałem starosty i wicestarosty (organizowanie cyklicznych spotkań starosty z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu sulęcińskiego,

- organizowanie odpraw starosty z kierownikami jednostek organizacyjnych,

- obsługa centrali telefonicznej starostwa,

- prowadzenie bazy adresowej związanej z korespondencją okolicznościową starostwa i współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie jej aktualizacji,

- przygotowywanie korespondencji okolicznościowej,

- przygotowywanie korespondencji i przesyłek pocztowych wychodzących ze starostwa,

b) zapewnienie obsługi kancelaryjnej starostwa, w tym nadzór nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie:

- zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów, w tym kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników oraz udzielanie im wyczerpujących informacji, co do czasu i trybu załatwienia spraw,

- terminowe przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do starosty i członków zarządu,
- zapewnienie obsługi elektronicznych skrzynek pocztowych starostwa (e-puap,

starostwo@powiatsulecinski.pl),

- koordynowanie spraw związanych z kompleksowym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie,
c) zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej starostwa, w tym:

- administrowanie budynkami starostwa oraz prowadzenie spraw związanych z ich remontami, przeglądami i konserwacją,

- zapewnienie zaopatrzenia materiałowo - technicznego starostwa,

- zapewnienie konserwacji wyposażenia starostwa,

- ubezpieczenie mienia starostwa i powiatu,

- zapewnienie transportu dla wyjazdów służbowych samochodami służbowymi,

- zapewnienie przeglądów technicznych, napraw, remontów samochodów służbowych,

- nadzorowanie eksploatacji samochodów służbowych,

- rozliczanie czasu pracy kierowców,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu,

d) zapewnienie obsługi informatycznej starostwa, w tym:

- realizowanie zadań przypisanych Administratorowi Systemów Informatycznych,

- zabezpieczenie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej starostwa,

- nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją danych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz w wewnętrznej sieci Intranet,

2) oświaty i spraw społecznych, w tym:

a) zapewnienie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi,

b) realizowanie zadań związanych z powoływaniem i zatrudnianiem dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych,

c) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i przekształcaniem publicznych szkół specjalnych podstawowych i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkolnych schronisk młodzieżowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

d) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, spraw dotyczących wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia z ewidencji,

e) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

f) przygotowywanie skierowań do szkół specjalnych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych,

g) prowadzenie sprawozdawczości i zadań wynikającej z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,

h) koordynowanie i nadzorowanie wprowadzania przez placówki oświatowe informacji do bazy SIO obejmujących dane dziedzinowe, których podstawą wykazywania są orzeczenia o niepełnosprawności,

i) analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

j) określenie szczegółowych zasad oraz przygotowywanie propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
k) koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom,

l) udzielanie pomocy finansowej uczniom - stypendia,

m) diagnozowanie potrzeb w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego oraz projektowanie lub opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia i pracodawcami,

3) ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym:

a) zapewnienie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi,

b) realizowanie zadań związanych z powoływaniem i zatrudnianiem dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych,

c) zapewnienie nadzoru i kontroli nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

d) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej Rady Społecznej działającej przy zakładach opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest rada powiatu,

e) podejmowanie współpracy z samorządami gminnymi na terenie powiatu w zakresie zabezpieczenia opieki zdrowotnej,

f) ustalanie rocznego harmonogramu rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,

g) podejmowanie współpracy z samorządami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek oraz podmiotami wchodzącymi w skład systemu opieki zdrowotnej,

h) opracowywanie, aktualizowanie programów zdrowotnych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdawczości,

i) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kontrolowanie i rozliczanie udzielonych dotacji we współpracy z Wydziałem Finansowym,

- przygotowanie propozycji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także sporządzanie sprawozdań z realizacji tego programu,

j) nadzorowanie działalności stowarzyszeń działających na terenie powiatu oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego,

k) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji stowarzyszeń,

l) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej,

m) zapewnienie współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami,

n) prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w stowarzyszeniach i związkach, w tym nadzór nad terminowym dokonywaniem wpłat składek członkowskich (m.in. prowadzenie spraw związanych ze współpracą ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Powiatów Lubuskich i Konwentem Starostów Województwa Lubuskiego, Lokalną Grupą Działania "Kraina Szlaków Turystycznych"),

o) realizowanie zadań zmierzających do zapewnienia rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie w organizacji świąt i uroczystości,

p) podejmowanie współpracy z instytucjami w zakresie spraw związanych z realizacją zadań w obszarze szeroko pojętej kultury, w tym prowadzenie powiatowych instytucji kultury,

q) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,

r) udzielanie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania środków pomocowych na inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe,

s) zapewnienie pomocy organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach

środków zewnętrznych,

t) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

u) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

v) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o repatriacji,

w) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

x) prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy,

Pracownicy:
Stanowisko ds. edukacji i pomocy społecznej
Monika Apanowicz
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 80
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Stanowisko ds. ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Marta Krawczyk
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 82
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Julita Stopka
tel. (95) 755 43-46 wew. 83
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Stanowisko ds. czynności kancelaryjnych
Jadwiga Kijewska-Rzepka
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 16
ul. Lipowa 18a, pok. 112

Informatyk
Tomasz Stasiukiewicz
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 14 ul. Lipowa 16, pok. 202

Stanowisko ds. zaopatrzenia i środków trwałych
Anna Dec
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 13
ul. Lipowa 16, pok. 203

 

 

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulęcinie.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta