Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału
Kazimierz Gryz

tel. (95) 755 52 43-46, wew. 31
e-mail: kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 16, pok. 116

Z-ca Naczelnika
Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami

Agnieszka Mazurczak
tel. (95)755 52 43-46, wew. 52
ul. Lipowa 16, pok. 115

Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) drogownictwa:

a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) pełnienie funkcji inwestora,
c) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) koordynowanie robót w pasie drogowym,
e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
f) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów,
g) przygotowanie opinii nt. przebiegu istniejących dróg wojewódzkich i zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
h) prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych,
i) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
j) prowadzenie innych spraw związanych z ustawą o drogach publicznych,
k) wyznaczanie parkingów i podmiotów usuwających pojazd z drogi.

2) realizacji projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych:
a) podnoszenie wiedzy i rozpowszechnianie informacji oraz monitoring możliwości pozyskania i wykorzystania środków pomocowych oraz zdobywanie i aktualizowanie informacji o funduszach pozabudżetowych,
b) opracowywanie wniosków o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych krajowych i zagranicznych w zakresie zadań inwestycyjnych,
c) monitoring procedur pozyskiwania i wydatkowania środków pozabudżetowych oraz bieżący monitoring i ocena realizowanych projektów, ich rozliczanie i promocja,
d) współpraca z gminami, jednostkami organizacyjnymi powiatu i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania
środków pozabudżetowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
e) monitoring procedur pozyskiwania i wydatkowania środków pozabudżetowych oraz bieżący monitoring i ocena realizowanych projektów „miękkich", ich rozliczanie i promocja,
f) nadzór nad realizacją tzw. "projektów miękkich" finansowanych przy udziale funduszy zewnętrznych
g) rozpowszechnianie informacji o istniejących funduszach pozabudżetowych w zakresie zadań bieżących powiatu wynikających ze strategii oraz dokonywanie analiz możliwości ich wykorzystania przez samorząd powiatowy,
3) zamówień publicznych:
a) przeprowadzanie postępowań w sprawie zamówień publicznych udzielanych przez powiat, starostę
i starostwo we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami,
w tym wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego, przygotowywanie postępowania o udzielenie
zamówień publicznych, sporządzenie wniosków o przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówień
publicznych, przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
b) współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie zamówień publicznych,
c) prowadzenie korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
d) sporządzania rocznych sprawozdań dla Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych w starostwie,
e) przygotowywanie i zamieszczanie informacji na tablice ogłoszeń, do prasy, przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Dziennika Urzędowego UE, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa,
f) organizowanie i koordynowanie pracami komisji przetargowych,
g) nadzorowanie i weryfikacja dokumentów z posiedzeń komisji przetargowych,
h) opracowywanie i aktualizacja projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
i) współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa powiatowego i z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,
j) prowadzenie centralnego rejestru umów (z aneksami),
4) koordynacji spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz rozwojem i promocją gospodarczą powiatu:
a) realizowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej,
b) realizowanie priorytetów wynikających z programu rozwoju powiatu,
c) koordynowanie realizacji i aktualizacja programu rozwoju powiatu,
d) konsultowanie programów i projektów strategicznych ważnych z punktu widzenia rozwoju powiatu,
e) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez powiat,
f) współpraca ze zrzeszeniami i organizacjami pracodawców,
g) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój przedsiębiorczości,
h) zapewnienie obsługi Funduszu Pożyczkowego "ODRA",
i) współdziałanie z Wydziałem Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w zakresie diagnozowania i analizowania procesów urbanistycznych w kontekście kierunków rozwoju powiatu, konsultacji w zakresie tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego powiatu oraz przygotowywania i aktualizacji ofert inwestycyjnych powiatu,
j) promowanie powiatu,
k) prowadzenie spraw w zakresie insygniów powiatu, w tym ich wizualizacji i identyfikacji,
l) prowadzenie spraw związanych z obsługą prasową organów powiatu i starostwa,
m) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego powiatu sulęcińskiego i innych wydawnictw,
n) redagowanie strony internetowej powiatu i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa,

Stanowiska ds. dróg
Jan Molik
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 36
ul. Lipowa 16, pok. 116a

Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami
Katarzyna Sobiecka
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 53
ul. Lipowa 16, pok. 115

Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami
Mirosława Strzelecka
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 17
ul. Lipowa 16, pok. 203

Stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych
Aleksandra Chłond
tel. (95) 755 52 43, wew. 37
ul. Lipowa 16, pok. 116a

OGŁOSZENIA

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta