Powiat Sulecinski

<     >

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału
Kazimierz Gryz

tel. (95) 755 52 43-46, wew. 31
e-mail: kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 16, pok. 116

Z-ca Naczelnika
Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami

Agnieszka Mazurczak
tel. (95)755 52 43-46, wew. 52
ul. Lipowa 16, pok. 115

Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) drogownictwa:
a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) pełnienie funkcji inwestora,
c) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) koordynowanie robót w pasie drogowym,
e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
f) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów,
g) przygotowanie opinii nt. przebiegu istniejących dróg wojewódzkich i zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
h) prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych,
i) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
j) prowadzenie innych spraw związanych z ustawą o drogach publicznych,
k) wyznaczanie parkingów i podmiotów usuwających pojazd z drogi.
2) realizacji projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych:
a) podnoszenie wiedzy i rozpowszechnianie informacji oraz monitoring możliwości pozyskania i wykorzystania środków pomocowych oraz zdobywanie i aktualizowanie informacji o funduszach pozabudżetowych,
b) opracowywanie wniosków o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych krajowych i zagranicznych w zakresie zadań inwestycyjnych,
c) monitoring procedur pozyskiwania i wydatkowania środków pozabudżetowych oraz bieżący monitoring i ocena realizowanych projektów, ich rozliczanie i promocja,
d) współpraca z gminami, jednostkami organizacyjnymi powiatu i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania
środków pozabudżetowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
e) monitoring procedur pozyskiwania i wydatkowania środków pozabudżetowych oraz bieżący monitoring i ocena realizowanych projektów „miękkich", ich rozliczanie i promocja,
f) nadzór nad realizacją tzw. "projektów miękkich" finansowanych przy udziale funduszy zewnętrznych
g) rozpowszechnianie informacji o istniejących funduszach pozabudżetowych w zakresie zadań bieżących powiatu wynikających ze strategii oraz dokonywanie analiz możliwości ich wykorzystania przez samorząd powiatowy,
3) zamówień publicznych:
a) przeprowadzanie postępowań w sprawie zamówień publicznych udzielanych przez powiat, starostę
i starostwo we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami,
w tym wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego, przygotowywanie postępowania o udzielenie
zamówień publicznych, sporządzenie wniosków o przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówień
publicznych, przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
b) współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie zamówień publicznych,
c) prowadzenie korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
d) sporządzania rocznych sprawozdań dla Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych w starostwie,
e) przygotowywanie i zamieszczanie informacji na tablice ogłoszeń, do prasy, przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Dziennika Urzędowego UE, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa,
f) organizowanie i koordynowanie pracami komisji przetargowych,
g) nadzorowanie i weryfikacja dokumentów z posiedzeń komisji przetargowych,
h) opracowywanie i aktualizacja projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
i) współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa powiatowego i z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,
j) prowadzenie centralnego rejestru umów (z aneksami),
4) koordynacji spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz rozwojem i promocją gospodarczą powiatu:
a) realizowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej,
b) realizowanie priorytetów wynikających z programu rozwoju powiatu,
c) koordynowanie realizacji i aktualizacja programu rozwoju powiatu,
d) konsultowanie programów i projektów strategicznych ważnych z punktu widzenia rozwoju powiatu,
e) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez powiat,
f) współpraca ze zrzeszeniami i organizacjami pracodawców,
g) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój przedsiębiorczości,
h) zapewnienie obsługi Funduszu Pożyczkowego "ODRA",
i) współdziałanie z Wydziałem Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w zakresie diagnozowania i analizowania procesów urbanistycznych w kontekście kierunków rozwoju powiatu, konsultacji w zakresie tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego powiatu oraz przygotowywania i aktualizacji ofert inwestycyjnych powiatu,
j) promowanie powiatu,
k) prowadzenie spraw w zakresie insygniów powiatu, w tym ich wizualizacji i identyfikacji,
l) prowadzenie spraw związanych z obsługą prasową organów powiatu i starostwa,
m) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego powiatu sulęcińskiego i innych wydawnictw,
n) redagowanie strony internetowej powiatu i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa,

Stanowiska ds. dróg
Jan Molik
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 36
ul. Lipowa 16, pok. 116a

Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami
Katarzyna Sobiecka
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 53
ul. Lipowa 16, pok. 115

Stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych
Joanna Witkowska
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 37
ul. Lipowa 16, pok. 116a

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.

"Aktywnie po integrację"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na integracyjny rajd i turniej gier planszowych "Grzybobranie i inne granie".

Plakat w załączeniu

"Integracja niepełnosprawnych - możliwości i szanse"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na wojewódzką konferencję metodyczną "Integracja niepełnosprawnch - możliwości i szanse", która odbędzie się 03.11.2016 r. w Ośrodoku Kormoran w Sulęcinie.

Czytaj załącznik.

Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego

Starosta Sulęciński ogłasza nabór kandydatów w celu uzupełnienia składu członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj załącznik.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta