Powiat Sulecinski

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału
Kazimierz Gryz

tel. (95) 755 52 43-46, wew. 31
e-mail: kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 16, pok. 116

Z-ca Naczelnika
Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami

Agnieszka Mazurczak
tel. (95)755 52 43-46, wew. 52
ul. Lipowa 16, pok. 115

Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) drogownictwa:
a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) pełnienie funkcji inwestora,
c) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) koordynowanie robót w pasie drogowym,
e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
f) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów,
g) przygotowanie opinii nt. przebiegu istniejących dróg wojewódzkich i zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
h) prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych,
i) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
j) prowadzenie innych spraw związanych z ustawą o drogach publicznych,
k) wyznaczanie parkingów i podmiotów usuwających pojazd z drogi.
2) realizacji projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych:
a) podnoszenie wiedzy i rozpowszechnianie informacji oraz monitoring możliwości pozyskania i wykorzystania środków pomocowych oraz zdobywanie i aktualizowanie informacji o funduszach pozabudżetowych,
b) opracowywanie wniosków o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych krajowych i zagranicznych w zakresie zadań inwestycyjnych,
c) monitoring procedur pozyskiwania i wydatkowania środków pozabudżetowych oraz bieżący monitoring i ocena realizowanych projektów, ich rozliczanie i promocja,
d) współpraca z gminami, jednostkami organizacyjnymi powiatu i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania
środków pozabudżetowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
e) monitoring procedur pozyskiwania i wydatkowania środków pozabudżetowych oraz bieżący monitoring i ocena realizowanych projektów „miękkich", ich rozliczanie i promocja,
f) nadzór nad realizacją tzw. "projektów miękkich" finansowanych przy udziale funduszy zewnętrznych
g) rozpowszechnianie informacji o istniejących funduszach pozabudżetowych w zakresie zadań bieżących powiatu wynikających ze strategii oraz dokonywanie analiz możliwości ich wykorzystania przez samorząd powiatowy,
3) zamówień publicznych:
a) przeprowadzanie postępowań w sprawie zamówień publicznych udzielanych przez powiat, starostę
i starostwo we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami,
w tym wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego, przygotowywanie postępowania o udzielenie
zamówień publicznych, sporządzenie wniosków o przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówień
publicznych, przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
b) współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie zamówień publicznych,
c) prowadzenie korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
d) sporządzania rocznych sprawozdań dla Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych w starostwie,
e) przygotowywanie i zamieszczanie informacji na tablice ogłoszeń, do prasy, przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Dziennika Urzędowego UE, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa,
f) organizowanie i koordynowanie pracami komisji przetargowych,
g) nadzorowanie i weryfikacja dokumentów z posiedzeń komisji przetargowych,
h) opracowywanie i aktualizacja projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
i) współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa powiatowego i z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,
j) prowadzenie centralnego rejestru umów (z aneksami),
4) koordynacji spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz rozwojem i promocją gospodarczą powiatu:
a) realizowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej,
b) realizowanie priorytetów wynikających z programu rozwoju powiatu,
c) koordynowanie realizacji i aktualizacja programu rozwoju powiatu,
d) konsultowanie programów i projektów strategicznych ważnych z punktu widzenia rozwoju powiatu,
e) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez powiat,
f) współpraca ze zrzeszeniami i organizacjami pracodawców,
g) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój przedsiębiorczości,
h) zapewnienie obsługi Funduszu Pożyczkowego "ODRA",
i) współdziałanie z Wydziałem Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w zakresie diagnozowania i analizowania procesów urbanistycznych w kontekście kierunków rozwoju powiatu, konsultacji w zakresie tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego powiatu oraz przygotowywania i aktualizacji ofert inwestycyjnych powiatu,
j) promowanie powiatu,
k) prowadzenie spraw w zakresie insygniów powiatu, w tym ich wizualizacji i identyfikacji,
l) prowadzenie spraw związanych z obsługą prasową organów powiatu i starostwa,
m) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego powiatu sulęcińskiego i innych wydawnictw,
n) redagowanie strony internetowej powiatu i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa,

Stanowiska ds. dróg
Jan Molik
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 36
ul. Lipowa 16, pok. 116a

Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami
Katarzyna Sobiecka
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 53
ul. Lipowa 16, pok. 115

Stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych
Aleksandra Chłond
tel. (95) 755 52 43, wew. 37
ul. Lipowa 16, pok. 116a

 

 

SULĘCIN REGGAE FESTIWAL 2017

SULĘCIN REGGAE FESTIWAL 2017

Sulęciński Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną edycję Sulęcin Reggae Festiwal - edycję klubową! Przed nami dwa dni fantastycznych koncertów, które odbędą się 6-7 października br. Na naszej scenie zaprezentują się: Big Up!, O.N.L., Kufajka Rencisty, Er Skanker Sound System oraz Maleo Reggae Rockers!
 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Najnowsze aktualności

ANKIETA

Czy odpowiadają Ci godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie?

ANKIETA

Które wydarzenie było dla powiatu sulęcińskiego najważniejsze w minionym roku?

ANKIETA

Skąd uzyskiwał/a Pan/i informacje przed wizytą w urzędzie na temat tego, jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

Harmonogram dyżurów pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Su...

W załączeniu przesyłam harmonogram dyżurów pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w okresie od lutego do czerwca 2017 roku.
SPRAWY SPOŁECZNE

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta