Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału
Agnieszka Harasimowicz
tel. (95) 755 5243-46, wew. 21
email:agnieszka.harasimowicz@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 18a, pok. 103


Z-ca Naczelnika
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Przemysław Litwin
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25
ul. Lipowa 18a, pok. 208


Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) budownictwa w tym między innymi:
a) wydawanie pozwoleń na budowę oraz rozbiórkę oraz decyzji o przeniesieniu pozwoleń i ich zmianie,
b) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych oraz budowy nie wymagających pozwolenia na budowę,
c) prowadzenie postępowań w sprawie odstępstwa od warunków technicznych,
d) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
e) prowadzenie rejestrów,
f) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali w oparciu o ustawę o własności lokali.
2) ochrony środowiska w tym między innymi:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gmin,
b) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
c) ustalanie wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
d) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania linii brzegu dla wód,
e) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
f) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
g) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie wypływać na środowisko,
h) zezwalanie w drodze decyzji na powadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
i) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
j) pkreślanie, w drodze decyzji zadań właścicieli lasów, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych,
k) nadzór nad zalesieniami, w tym naliczanie ekwiwalentu właścicielom gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
l) dokonywanie wpisu do rejestru i wydawanie zaświadczeń o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru żywych zwierząt egzotycznych,
m) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
n) wydawanie zezwoleń na przegrodzenie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
o) wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
p) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie ich w Biuletynie Informacji Publicznej.
3) geologii w tym między innymi:
a) zatwierdzanie projektów robót geologicznych
b) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) oraz jej zmiana,
c) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych.
2. Zadania z zakresu geologii starosta realizuje przy pomocy Geologa Powiatowego.

Pracownicy:


Stanowisko ds. budownictwa
Zdzisław Miąsek
tel. (95) 755 52 43 wew. 22
ul. Lipowa 18a, pok. 104


Stanowisko ds. budownictwa
Anna Banaś
tel. (95) 755 52 43 wew. 22
ul. Lipowa 18a, pok. 104


Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i ochrony środowiska
Krystyna Sobiecka-Wójcik
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 26
ul. Lipowa 18a, pok. 105

 

OGŁOSZENIA

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta