Powiat Sulecinski

<     >

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału

tel. 95 755 52 43-46, wew. 41
ul. Lipowa18a, pok. 108

Z-ca Naczelnika
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Magdalena Staszewska
tel. (95)755 52 43-46, wew. 23
ul. Lipowa 18a, pok. 204

Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) geodezji, kartografii i katastru, w tym w szczególności z zakresu:

a) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c) zakładania osnów szczegółowych,
d) zakładania i aktualizacja mapy zasadniczej,
e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
f) prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
g) zapewniania nieodpłatnego dostępu gminom do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
h) sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów
i budynków,
i) prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie,
j) przyjmowania od rzeczoznawców majątkowych wyciągów z wykonywanych operatów wycen nieruchomości,
k) scalania i wymiany gruntów,
l) prowadzenia innych spraw związanych z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne,
m) wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego m.in.:
- weryfikacja i aktualizacja zasobu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność
Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego,
- przekazywanie danych dotyczących zasobu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego, właściwym organom.
2) gospodarki nieruchomościami w tym między innymi:
a) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa i powiatu w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnianie wycen nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu, naliczania należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
b) wykonywanie zadań związanych z wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem oraz zbywaniem nieruchomości,
c) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania mieniem,
d) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu, naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
e) prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
f) prowadzenie postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowej,
g) prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa,
h) wyrażanie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej informacji o postępowaniu sceleniowym, wymiennym itp.,
i) prowadzenie postępowań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej,
j) prowadzenie postępowań dotyczących rekultywacji gruntu,
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii starosta realizuje przy pomocy Geodety Powiatowego.

Pracownicy:

Stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Danuta Małgorzata Sokołowska
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 40
ul. Lipowa 18a, pok. 106

Beata Pelc
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 42
ul. Lipowa 18a, pok. 107

Stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej
Wojciech Janda
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 42
ul. Lipowa 18a, pok. 107

Elżbieta Afranowicz
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 44
ul. Lipowa 18a, pok. 107

Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
Dariusz Matla
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 43
obsługa rzeczoznawców: dariusz.matla@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 18a, pok. 109

Stanowisko ds. nieruchomości i ewidencji gruntów
Pracownik Interwencyjny I stopnia
Marzena Kruszakin
tel. (95) 755 43-46, wew. 43
ul. Lipowa 18a, pok.109

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.

"Aktywnie po integrację"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na integracyjny rajd i turniej gier planszowych "Grzybobranie i inne granie".

Plakat w załączeniu

"Integracja niepełnosprawnych - możliwości i szanse"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na wojewódzką konferencję metodyczną "Integracja niepełnosprawnch - możliwości i szanse", która odbędzie się 03.11.2016 r. w Ośrodoku Kormoran w Sulęcinie.

Czytaj załącznik.

Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego

Starosta Sulęciński ogłasza nabór kandydatów w celu uzupełnienia składu członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj załącznik.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta