Powiat Sulecinski

<     >

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Dotacje w trybie bezkonkursowym

Dotacje w trybie bezkonkursowym

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, może zlecić realizację zadania publicznego, które spełniają łącznie następujące warunki:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10.000,00 złotych,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (3 m-ce to zwykle 91 lub 92 dni),
- łączna kwota środków finansowych przekazanych w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł dla danej organizacji,
- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Powiatu na realizację zadania w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
O przyznaniu środków na podstawie art. 19 a ww. ustawy decyduje Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Zasady udzielania dotacji w trybie art.19a
1. Organizacja może złożyć do Zarządu Powiatu Sulęcińskiego wniosek o rozpatrzenie oferty w trybie art. 19a wraz z załączoną ofertą na realizację zadania. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2. Na podstawie oferty Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie warunki wymienione powyżej.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu.
4. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz na jeden z określonych sposobów:
a. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ulica Lipowa 18,
b. pocztą elektroniczną na adres promocja@powiatsulecinski.pl,
c. faksem na numer: 95 755 55 57
5. Po upływie terminu 7 dni oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, zaś oferta podmiotu stanowi załącznik do umowy.
Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty albo inny dokument, wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu oferenta,
3) sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok lub w przypadku krótszej działalności oferenta za okres tej działalności, jeżeli przepisy prawa wymagają sporządzenia sprawozdania przez oferenta,
4) sprawozdanie finansowe oferenta (bilans, rachunek, wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera, w przypadku, gdy oferta będzie realizowana w partnerstwie,
6) oświadczenie oferenta, że nie został wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze środków publicznych,
7) w przypadku upoważnień do podpisywania dokumentów, winny być one dołączone do oferty.
 

Informujemy, że Zarząd Powiatu Sulęcińskiego podjął decyzje o wsparciu w trybie pozakonkursowym zadania "Nocne granie o Puchar Starosty Sulęcińskiego" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn WIARUS oraz zadania "Dożynki powiatowo-gminne" realizowanego przez Stowarzyszenie Razem Żubrów.

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.

"Aktywnie po integrację"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na integracyjny rajd i turniej gier planszowych "Grzybobranie i inne granie".

Plakat w załączeniu

"Integracja niepełnosprawnych - możliwości i szanse"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na wojewódzką konferencję metodyczną "Integracja niepełnosprawnch - możliwości i szanse", która odbędzie się 03.11.2016 r. w Ośrodoku Kormoran w Sulęcinie.

Czytaj załącznik.

Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego

Starosta Sulęciński ogłasza nabór kandydatów w celu uzupełnienia składu członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj załącznik.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta