Powiat Sulecinski

Dotacje w trybie bezkonkursowym

Dotacje w trybie bezkonkursowym

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, może zlecić realizację zadania publicznego, które spełniają łącznie następujące warunki:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10.000,00 złotych,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (3 m-ce to zwykle 91 lub 92 dni),
- łączna kwota środków finansowych przekazanych w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł dla danej organizacji,
- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Powiatu na realizację zadania w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
O przyznaniu środków na podstawie art. 19 a ww. ustawy decyduje Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Zasady udzielania dotacji w trybie art.19a
1. Organizacja może złożyć do Zarządu Powiatu Sulęcińskiego wniosek o rozpatrzenie oferty w trybie art. 19a wraz z załączoną ofertą na realizację zadania. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2. Na podstawie oferty Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie warunki wymienione powyżej.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu.
4. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz na jeden z określonych sposobów:
a. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ulica Lipowa 18,
b. pocztą elektroniczną na adres promocja@powiatsulecinski.pl,
c. faksem na numer: 95 755 55 57
5. Po upływie terminu 7 dni oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, zaś oferta podmiotu stanowi załącznik do umowy.
Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty albo inny dokument, wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu oferenta,
3) sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok lub w przypadku krótszej działalności oferenta za okres tej działalności, jeżeli przepisy prawa wymagają sporządzenia sprawozdania przez oferenta,
4) sprawozdanie finansowe oferenta (bilans, rachunek, wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera, w przypadku, gdy oferta będzie realizowana w partnerstwie,
6) oświadczenie oferenta, że nie został wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze środków publicznych,
7) w przypadku upoważnień do podpisywania dokumentów, winny być one dołączone do oferty.
 

Informujemy, że Zarząd Powiatu Sulęcińskiego podjął decyzje o wsparciu w trybie pozakonkursowym zadania "Nocne granie o Puchar Starosty Sulęcińskiego" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn WIARUS oraz zadania "Dożynki powiatowo-gminne" realizowanego przez Stowarzyszenie Razem Żubrów.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

ANKIETA

Czy odpowiadają Ci godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie?

ANKIETA

Które wydarzenie było dla powiatu sulęcińskiego najważniejsze w minionym roku?

ANKIETA

Skąd uzyskiwał/a Pan/i informacje przed wizytą w urzędzie na temat tego, jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora PUP w Sulęcinie

Z dniem 14 lutego 2018 r. Starosta Sulęciński powołał panią Jolantę Zabłocką na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Pani Jolanta Zabłocka spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. (zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie oraz powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu prac komisji konkursowej), wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.)

 

Nabór wniosków dla sportowców, którzy w roku 2017 osiągnęli najwyższe wyniki sportowe!

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego informuje, że zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XXVI/161/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Powiatu Sulęcińskiego, ogłasza nabór wniosków dla sportowców, którzy w roku 2017 osiągnęli najwyższe wyniki sportowe.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Dyżury w godzinach 08:30 - 15:00
styczeń : 9 i 23
luty: 6 i 20
marzec: 6 i 20
kwiecień: 10 i 24
maj: 8 i 22
czerwiec: 5 i 19

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta